2024. gada 18. jūlijs Šodien vārda dienu svin: Rozālija, Roze

Dvēseles labklājības grāmata

Sv.Nikodēms Svētkalnietis un Sv.Makarijs, Korintas metropolīts
Pirkt 3.60 EUR

Jau­tā­jums “Cik bie­ži jā­pie­da­lās Svē­ta­jā Va­kar­ēdie­nā?” ir bi­jis ak­tu­āls vien­mēr. Tā ri­si­nā­ša­nā bū­tu pa­rei­zi vēr­sties pie svē­ta­jiem Baz­nī­cas tē­viem un sko­lo­tā­jiem, jo vi­ņu svē­tums lie­ci­na, ka vi­ņi ir sa­gla­bā­ju­ši Kris­tus mā­cī­bu tī­ru un ne­sa­gro­zī­tu. Šī ne­lie­lā grā­ma­ti­ņa ir di­vu Baz­nī­cas svē­to – svē­tī­tā­ja Ko­rin­tas Ma­kā­ri­ja un sirds­skaid­rā Ni­ko­dē­ma Svēt­kal­nie­ša kop­darbs. Pirmo reizi tā ti­ka iz­do­ta grie­ķu va­lo­dā 1783. ga­dā Ve­nē­ci­jā. Lat­vis­ka­jā iz­de­vu­mā god­bi­jī­gam la­sī­tā­jam tiek pie­dā­vāts ie­pa­zī­ties arī ar šo abu svē­to dzī­ves gā­ju­mu, kas ļo­ti no­der grā­ma­tas kon­tek­stā. Jā­pie­zī­mē, ka šie svē­tie lat­vie­šu audi­to­ri­jai ir pa­zīs­ta­mi ar sa­vu grā­ma­tu “La­bes­tī­ba–Fi­lo­ka­li­ja”.

  • cietie vāki
  • 11.5 x 17 cm
  • 143 lpp
  • 164 g
  • Latvija
  • EIKON
  • 2016
  • 206

Mājas lapa izstrādāta GRAFTIK